360 watt Güneş Paneli Seri Bağlama Şartları

360 watt Panel neden Seri Bağlantı yapılır.
360 watt Panel why Serial Connection is made.

360 watt Panel Seri Bağlantı

360 watt Panel Seri Bağlantı-3

360w seri baglama

Güneş panelleri seri bağlantı yapıldığında nelerin değiştiği tabloda görülmektedir.

*Güneş Panelleri seri bağlandığında tüm panellerin gerilim toplamına eşit olacaktır.

*Burada panel gerilimleri eşit olmasına dikkat edilmelidir. Düşük gerilime sahip panel diğer panellerin verimini düşürdüğü ifade edilmektedir.

 Bu tabloda 360w panellere ait yaklaşık değerleri göstermektedir. 

Örnek olarak 4 seri bağlı bir tesisatta değerler ne olmaktadır.

 • 4 panel sütunu dikkate almak gerekir.
 • 4 panel  4 x 360 = 1440 watt güce ulaşmaktadır.

Açık devre voltajı  (Voc)

 • Açık devre voltajı (Voc) seri bağlantı olduğu için
  • 2 panel 80v,
  • 3 panel 120v
  • 4 panel 160v
  • 5 panel 200v
  • 6 panel 240v olmaktadır.
 • Açık devre voltajı (Voc) %10 ilave edilerek hesaplanan panel voltajı
  • 2 panel 88v,
  • 3 panel 132v
  • 4 panel 176v
  • 5 panel 220v
  • 6 panel 264v olmaktadır.
 • . Açık devre voltajı soğuk ve bilhassa eksi hava hava sıcaklıklarında voltaj artışı oluştuğu ifade edilmektedir. Bu oran ortalama  % 10  olduğu ifade edilmektedir. Bu voltaj değeri ŞARJ KONTROL CİHAZI giriş voltajını belirlemektedir. Bu 4 panelli tesisatta 176v üzerinde şarj kontrol cihazı 200v olmaktadır.

Maksimum güç voltajı (Vmp)

 • Bir altta Maksimum güç voltajı (Vmp) 34v olan gerilim  değeri bulunmaktadır. Bu voltaj panelin yük bağlı olduğunda oluşan gerilim değeridir. Maksimum güç voltajı akülerin şarj gerilimleri ile ilgilidir. Vmp voltajı
 • 12v akülerin şarjında 14,2 ile 14,4 volt üzerinde 
 • 24v akülerin şarjında 28,4 ile 28,8 volt üzerinde 
 • 48v akülerin şarjında 56,8 ile 57,6 volt üzerinde olması gereklidir.
 • Vmp voltajını bulmak için panel Vmp voltajından ortalama % 10 eksi değer düşülerek bulunur. Burada 1,panel için 34 volttan 3,4 v düşülerek 30,6v
  • 2 panel 61,2v,
  • 3 panel 91,8v
  • 4 panel 122,4v
  • 5 panel 153v
  • 6 panel 183,6v olmaktadır.
 • 4 panelde 122,4v değeri 28,8v  ve 14,4 v üzerinde olduğu için bu paralel bağlı 4 panel 12 ve 24 v, 48v, 72v 96,v 120v akü şarj etmekte kullanılabilirken, 183,6 v üzeri akü şarjı için kullanılamaz.
 • Panel ve şarj kontrol cihazlar birbirini tamamlayan ayrılmaz parçalardır.
  MPPT Şarj kontrol cihazının en düşük çalışma veya uygulama voltajı nedir bu bilinmemektedir.
  Örnek olarak Vmp voltajı 12v kurşun asit akü için 14,4v olarak alınan değer, güneş panelinden
  14,4v geldiğinde şarj kontrol cihazı iletime geçmekte midir?
  yoksa 14,4v, 1v veya 2v üzerinde bir gerilim mi oluşması gerekir.?
  Böyle bir olasılık var ise,
  Panel seçimi yapılırken 14.2-14.4v dikkate almak yerine iletime geçme voltajını dikkate almak gerekir.
  Buda 14,2 -14,4 yerine, 1v ilave veya 2v ilave edilerek seçim yapmak isabetli olacaktır.
  Bu konularda net bir veri bulunmamaktadır.
  Panel Vmp değeri akü şarj kesim voltajından ( 12v akü 14.2-14,4v) ne kadar yüksek olursa,
  o kadar iyi verimlilik oluşacaktır.
  Bu aralık seri bağlantı yapılan panellerde arttığı için, gölgelenmelerde seri bağlı panel devreleri daha verimli çalışırlar.

Kısa Devre Akımı  (Ioc)

 •  Seri bağlı panellerde, panellerin düşük olan akıma eşittir. Panel akımlarının eşit olması önemlidir. 
 • 4 panel 11,5 A  = 11,5 A   panel şarj kontrol cihazı girişi arası oluşan akım ortaya çıkmaktadır.
 • Bu devre üzerine 15 A değerinde bir DC sigorta bağlanması gerekmektedir. Bu sigortanın 2 kutuplu olması gerektiği ifade edilmektedir. Ayırma güçlüğü olan sigorta seçiminde 2 kutuplu devre kesici kullanılmalıdır.
 •  Alt satıra inildiğinde akü şarj akımları görülmektedir,
 • 12v akü devrelerinde 120 A,
 • 24v akü devrelerinde 60 A,
 • 48v akü devrelerinde 30 A  şarj akımları oluşmaktadır. Burada 120 A yüksek bir akım değerine sahip, Böyle bir tesisatta 24 veya 48v devre kurulması daha uygundur.

Güneş panellerinde Karışık bağlantısı nasıl yapılır? >>>>

Güneş panellerinde paralel bağlantısı nasıl yapılır? >>>>

ŞARJ KONTROL CİHAZI  SEÇİM KRİTERLERİ

 • 12 v Tesisatta 
  • 48v  giriş voltajı
  • 12v Akü şarj voltajı
  • 120 A üzeri akıma sahip şarj kontrol cihazı,
 • 24 v Tesisatta 
  • 48v  giriş voltajı
  • 24v Akü şarj voltajı
  • 60 A üzeri akıma sahip şarj kontrol cihazı,
 • 48 v Tesisatta 
  • 100v  giriş voltajı
  • 48v Akü şarj voltajı
  • 30 A üzeri akıma sahip şarj kontrol cihazı,

AKÜ KAPASİTESİ NE OLMALI ?

                             12v         24v       %       A/h          Güç
1440 W  Panel    120 A       60 A   %10  1200 A   14400 W
1440 W  Panel    120 A       60 A   %20   600 A     7200 W
1440 W  Panel    120 A       60 A   %30   400 A     4800 W

Burada 12v tesisat 14400w gücündeki  aküleri  %10  ve 120 A ile şarj etmek için 1200 A kapasiteli  14.400w gücünde akü tesisatı kurmak gerekir,

12v tesisat 7200w gücündeki  aküleri  %20  ve 120 A ile şarj etmek için 600 A kapasiteli 7200w gücünde akü tesisatı kurmak gerekir,

12v tesisat 4800w gücündeki  aküleri  %30  ve 120 A ile şarj etmek için 400 A kapasiteli 4800w gücünde akü tesisatı kurmak gerekir, 

400A kapasiteli akü tesisatı kurulur ise 1440w gücündeki paneller aküleri %30 ile şarj edecektir. önerilmez

600A kapasiteli akü tesisatı kurulur ise 1440w gücündeki paneller aküleri %20 ile şarj edecektir. önerilmemekle birlikte tavsiye edilmemektedir.

1200A kapasiteli akü tesisatı kurulur ise 1440w gücündeki paneller aküleri %10 ile şarj edecektir. Tavsiye edilmekte.

Akü şarj akımının %10 seviyelerinde olması tavsiye edilmekte.

DÜŞÜK ŞARJ ve DEŞARJ DEĞER SEÇİMİ  AKÜLERİ UZUN SÜRE KULLANIM DEMEKTİR.

 

4 Adet 360w Güneş Panelin Paralel / Seri Bağlama Şeması
400w Güneş Paneli Seri Bağlantı Hesaplaması
12v Panel, 24v Panellerin Özellikleri ?

 

 

*Ürün katalog bilgilerini dikkate alınız

**Bu Bilgi ve Planlar Mühendislik Kontrolü Şartı ile Kullanılabilir. Aksi taktirde Tüm Sorumluluk Bunları Kullanan Kişiye Aittir

360 watt Panel Serial Connection

360 watt Panel Seri Bağlantı-3
360w seri baglama

The table shows what changes when solar panels are connected in series.

*When Solar Panels are connected in series, it will be equal to the sum of the voltage of all panels.

*Pay attention should be paid to equal panel voltages here. It is stated that the low voltage panel reduces the efficiency of other panels.

This table shows the approximate values of 360w panels.

For example, what are the values in an installation connected in series with 4?

It is necessary to take into account 4 panel columns.
4 panels reach 4 x 360 = 1440 watts.

Open circuit voltage (Voc)

Since the open circuit voltage (Voc) is a series connection
2 panels 80v,
3 panels 120v
4 panels 160v
5 panels 200v
6 panels are 240v.
Panel voltage calculated by adding 10% to the open circuit voltage (Voc)
2 panels 88v,
3 panels 132v
4 panels 176v
5 panels 220v
6 panels are 264v.
. It is stated that the open circuit voltage increases in cold and especially in minus air temperatures. It is stated that this rate is 10% on average. This voltage value determines the CHARGER CONTROLLER input voltage. In this 4-panel installation, the charge controller over 176v becomes 200v.

Maximum power voltage (Vmp)

There is a voltage value with a Maximum power voltage (Vmp) of 34v at the bottom. This voltage is the voltage value of the panel when the load is connected. The maximum power voltage is related to the charge voltages of the batteries. Vmp voltage
Over 14.2 to 14.4 volts for charging 12v batteries
Over 28.4 to 28.8 volts for charging 24v batteries
48V batteries should be above 56.8 to 57.6 volts.
To find the Vmp voltage, it is found by subtracting an average of 10% minus value from the panel Vmp voltage. Here, 30.6v by deducting 3.4v from 34 volts for 1 panel
2 panels 61.2v,
3 panels 91.8v
4 panels 122.4v
5 panels 153v
6 panels are 183.6v.
Since the value of 122.4v in 4 panels is above 28.8v and 14.4v, these 4 panels connected in parallel can be used to charge 12 and 24 v, 48v, 72v 96,v 120v batteries, but over 183.6 v cannot be used for battery charging.
Panel and charge controllers are inseparable parts that complement each other.
It is not known what is the lowest operating or application voltage of the MPPT Charge controller.
As an example, the value taken as 14.4v for a Vmp voltage 12v lead acid battery is obtained from the solar panel.
Does the charge controller transmit when 14.4v is reached?
Or should a voltage above 14.4v, 1v or 2v occur?
If there is such a possibility,
While choosing the panel, it is necessary to consider the conduction voltage instead of taking into account 14.2-14.4v.
Instead of 14.2 -14.4, it would be correct to make a choice by adding 1v or adding 2v.
There is no clear data on these issues.
The higher the panel Vmp value than the battery charge cut-off voltage (12v battery 14.2-14.4v),
the better the efficiency will be.
Since this range is increased in series connected panels, series connected panel circuits work more efficiently in shadows.

Short Circuit Current (Ioc)

In series connected panels, it is equal to the lower current of the panels. It is important that the panel currents are equal.
The current between 4 panels 11.5 A = 11.5 A panel charge controller input appears.
A 15 A DC fuse must be connected on this circuit. It is stated that this fuse must be 2-pole. 2-pole circuit breaker should be used in the selection of fuses with difficulty in separation.
When you go down to the bottom line, battery charging currents are seen,
120 A in 12v battery circuits,
60 A in 24v battery circuits,
30 A charging currents occur in 48v battery circuits. Here, it has a high current value of 120 A, It is more appropriate to establish a 24 or 48v circuit in such an installation.

CHARGER SELECTION CRITERIA

12 v In installation
48v input voltage
12v Battery charging voltage
Charge controller with current over 120 A,
24 v In installation
48v input voltage
24v Battery charging voltage
Charge controller with current over 60 A,
48 v In installation
100v input voltage
48v Battery charging voltage
Charge controller with over 30 A current,

WHAT SHOULD BATTERY CAPACITY BE?

12v 24v % A/h Power
1440 W Panel 120 A 60 A 10% 1200 A 14400 W
1440 W Panel 120 A 60 A 20% 600 A 7200 W
1440 W Panel 120 A 60 A 30% 400 A 4800 W

Here, in order to charge the 12v installation 14400w batteries with 10% and 120 A, it is necessary to install a 1200 A capacity 14.400w battery installation,

In order to charge the 12v installation 7200w batteries with 20% and 120 A, it is necessary to install a 600 A capacity 7200w battery installation,

In order to charge the 12v installation 4800w batteries with 30% and 120 A, it is necessary to install a 400 A capacity 4800w battery installation,

If a 400A capacity battery installation is installed, 1440w panels will charge the batteries with 30%. not recommended

If a 600A capacity battery is installed, 1440w panels will charge the batteries with 20%. not recommended, but not recommended.

If a 1200A capacity battery installation is installed, 1440w panels will charge the batteries with 10%. It is recommended.

It is recommended that the battery charging current be around 10%.

LOW CHARGE AND DISCHARGE VALUE SELECTION MEANS LONG TIME USE OF BATTERIES.

 

Parallel / Serial Connection Diagram of 4 Pieces 360w Solar Panels

400w Solar Panel Serial Connection Calculation

Features of 12v Panel, 24v Panels ?

 

 

*Please consider the product catalog information
**This Information and Plans Can Be Used With Engineering Control Condition. Otherwise, all responsibility belongs to the person using them.