Aküler Neden Ah (Amper saat) Olarak Değerlendirilir? / Why Are Batteries Rated in Ah (Amp-hours)?

Aküler Neden kiloWatt veya kVA Olarak Değerlendirilmez?

Akülerde, kimyasal dönüşüm biçiminde enerji depolanır.
Daha sonra kimyasal reaksiyon sonucu kullanmak üzere elektrik enerjisine dönüştürür.
Ah (Amper/saat) cinsinden ifade edilen değer akım olarak akü kapasitesidir.
Aküler Neden VA (Volt/Amper) veya Watt veya Kilowatt olarak adlandırılmazlar?
VA (volt/amper) ve kW (kilovatt) elektrikte güç birimini ifade eder.
Aküler veya pillerde akım ve güç bakımından sabit değer yoktur.
Akünün yarısı kullanıldığında akım ve güç olarak kullanılacak değer yarıya düşecektir.
Bu durumda akülerin akım kapasitesi üzerinden adlandırmanın nedeni ne olabilir?
Otomativ sektöründe akülerin kullanım alanı çok fazladır.
Otomativ sektöründe aküden beklenen en önemli görev yüksek marş akımıdır.
Küçük araçlarda 500-600 A akım yeterli olurken, büyük araçlarda 800-1000 A marş akımı gerekebilir.
Bunun yanında soğuk havalarda daha fazla marş akımına ihtiyaç duyulabilir.
Bu yüksek akıma duyulan ihtiyaç nedeni ile aküler akım kapasitesi ile adlandırılmış olabilir mi?
Bu bir teknik veri değil, teknik bir yorumdur.

Solar Sistemler

Solar sistemlerde akü akım kapasitesi yerine güç kapasitesi üzerinden adlandırılması daha uygun olabilir.
Aynı iş için 12v 24v sistem hesaplamalarında akım değeri değişirken, güç sabit kalmaktadır.
12v 120 watt bir alıcı devreden 10A çekerken, 24v 120w bir alıcı 5A akım çekmektedir.
24v alıcının düşük akım çekmesi bu cihazın yarım görev yaptı algısı oluşmamalıdır.
Yapılan iş eşittir. 220v cihaz ise aynı işi yaklaşık 0,5 A ile yapmaktadır.
Solar sistem hesaplamalarında akım ile hesaplamalarda çok karışıklık oluşmaktadır.
Akü akım kapasitesinin, güç birimi watta çevrilmesi ile yapılacak hesaplamalar daha basit olabilir.
Bu formül GÜÇ (Watt) = Gerilim (Volt) x Akım (Amper)dir. Teknik formül ise P=U x I
Alternatif akımda (AC) hesaplamalar güç üzerinden yapıldığı için daha sade ve basittir.
Ev, karavan ve diğer yerlerde elektrik tüketim hesaplaması yaparken güce göre hesaplama yapılmalıdır.
Güneş paneli hesaplaması zaten güç üzerinden yapılmaktadır.
Hesaplananlardan çıkan güç ihtiyacı ve diğer kayıp ve etkileri ile toplam güç miktarı oluşacaktır.
Bu oluşan güc miktarını kurulacak tesisat voltajına böldüğümüzde,
Gerekli olan akü akım kapasitesi hesaplanmış olacaktır.
Kullanılacak akım miktarına göre ilave yapılarak hesaplama tamamlanmış olacaktır.

 

Karavanda Elektrik Tüketimi Hesaplama /

AKÜ KAPASİTESİ NEDİR ?

Derin Döngü Akü Ne kadar Boşaltılabilir?

 

Lütfen Ürün katalog bilgilerini dikkate alınız.

Why Are Batteries Not Rated in kiloWatts or kVA?

Batteries store energy in the form of chemical transformation.
It then converts it into electrical energy for use as a result of the chemical reaction.
The value expressed in Ah (Ampere/hour) is the battery capacity as current.
Why aren’t Batteries called VA (Volts/Amps) or Watts or Kilowatts?
VA (volts/ampere) and kW (kilowatt) are units of power in electricity.
There is no fixed value in terms of current and power in batteries or batteries.
When half of the battery is used, the value to be used as current and power will be halved.
In this case, what could be the reason for naming the batteries based on their current capacity?
Batteries have a wide range of uses in the automotive industry.
The most important task expected from the battery in the automotive sector is high starting current.
While 500-600 A current is sufficient for small vehicles, 800-1000 A starting current may be required for large vehicles.
In addition, more starting current may be required in cold weather.
Could it be because of the need for this high current that the batteries are named by their current capacity?
This is a technical comment, not a technical data.

Solar systems

In solar systems, it may be more appropriate to name it in terms of power capacity rather than battery current capacity.
While the current value changes in 12v 24v system calculations for the same job, the power remains constant.
A 12v 120 watt receiver draws 10A from the circuit, while a 24v 120w receiver draws 5A current.
The low current draw of the 24v receiver should not create the perception that this device did half duty.
Work done is equal. A 220v device does the same job with about 0.5 A.
There is much confusion in calculations with current in solar system calculations.
Calculations can be simpler by converting the battery current capacity to power unit watts.
This formula is POWER (Watts) = Voltage (Volts) x Current (Amps). The technical formula is P=U x I
Alternating current (AC) calculations are simpler and simpler as they are made over power.
When calculating electricity consumption in homes, caravans and other places, calculation should be made according to power.
Solar panel calculation is already done over power.
The total power amount will be formed with the power requirement and other losses and effects derived from the calculated ones.
When we divide this amount of power by the voltage of the installation to be installed,
The required battery current capacity will be calculated.
The calculation will be completed by making additions according to the amount of current to be used.

 

 Calculating Battery Consumption in Caravan

WHAT IS BATTERY CAPACITY?

How Much Can a Deep Cycle Battery Be Discharged?

 

Please consider the product catalog information.

Aküler (watt/h) Olarak Değerlendirilebilir mi? / Can Batteries Be Considered (watt/h)?