Ev Solar Sistemde İnverter Seçimi ve Akü Hesaplama / Inverter Selection and Battery Calculation in Home Solar System

EV SOLAR SİSTEMDE İNVERTER GÜCÜNE GÖRE AKÜ KAPASİTESİ BELİRLEME

ÖZET BİLGİ
1 nolu sütun
6000 VA (5000 WATT) İnverter kullanılacak,
12v tesisat kurulacak ise 12v 1000 A akü kapasitesi,
24v tesisat kurulacak ise 24v 500 A akü kapasitesi,
48v tesisat kurulacak ise 48v 250 A akü kapasitesi,
bunların birine göre tesisat oluşturulabilir.

Kurulan bu akü tesisatı kapasitelerinin 1/2 kullanımına göre inverter kapasitesi belirlenmiştir.
1/2 oranına göre tesisat kurulabilir.

İNVERTER GÜÇLERİ

5.sütunda kurulacak tesisat akımları mevcuttur.
-12v 4800VA inverter için bu tesisatta akım 500 A seviyesine çıkmaktadır.
-500 A tesisat kurulabilir fakat yüksek akım olması nedeniyle maliyet yüksek olur.
–12v tesisat yerine 24v 250 A tesisat yapılması zorunlu olmaktadır.
-6000VA (5000w) inverter için 24v 250 A veya 48v 150 A tesisat kurulabilir.

1 Proje kodu Hat akımı.
-Karavan ve mobil araçlarda en büyük yük inverterlerdir.
-Kurulacak tesisatlarda inverterler ve var ise orta güçte alıcılar hesaplanmalıdır.
-Kurulabilecek inverter gücüne göre, 12v, 24v ve 48v olarak kurulacak tesisatta inverter güçleri mevcuttur.
-Adlandırma ve hesaplamaların akım yerine güç üzerinden yapılması kargaşayı ortadan kaldıracaktır.
-3.sırada akım değerleri değişirken aynı güçteki inverterlerde 4.sırada güç sabit kalmaktadır.
-Güç ( Watt) = Gerilim (Volt) x Akım (Amper) formülü kullanarak hesaplama yapılmaktadır.
-Teknik formül P=UxI
-Sabit değer üzerinden yapılacak hesaplamalar anlaşılır ve daha kolay olacaktır.
-Bu kurulu Akü gücünün tamamının kullanılması ve çok yüksek deşarj akü sağlığı için sakıncalıdır.
-Kullanılabilecek güç kapasitesi, tesisat kapasitesi bölümünde hesaplanmıştır.
-400 A üzeri kurulacak akü kapasiteli tesisatlarda bu dahada önemlidir.
-Yüksek akımlı tesisatlar yerine, akım düşük tutulup gerilim yükseltilmelidir.
-12v, 24v ve 48v gerilimli tesisatlarda 4.sırada güç aynı olduğu halde
–3.sırada akım değerleri aynı oranda düşmektedir.
-400 Ampere kadar, akü kapasitesine eşdeğer tesisat yapılabilir,
-örnek olarak 1000 A çekilecek tesisat kurulması hiç uygun değildir.
-Kurulacak tesisatlar, kullanılacak gücü karşılayacak seviyenin üzerinde olması gerekir.
-Akü kapasiteleri tesisatın verimli çalışması için tesisat gücünün % 50 üzerinde olması uygun olacaktır.
-100 A akü ve 100 A tesisat kurup 100 A akım çekmek yerine;
-100 a akü 50A tesisat ve 50 A çekmek gibi.
-1000 A akü grubu ve 300 A tesisat kurup 300A tesisat ve 300 A çekmek gibi.
-Bu tabloda da % 50 oranları dikkate alınmıştır.

NOT:12v akü ölçümü nasıl yapılır? yazısı okunması önerilir >>>
12 v AKÜ NEDİR, AKÜ ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR ?

Aküler neden Amper/saat olarak adlandırılır? yasısı okunması önerilir>>>
Aküler Neden Ah (Amper saat) Olarak Değerlendirilir? 

İhtiyaç duyulan güç ve akü kapasitesinin hesaplama için hesaplama tablosunu inceleyebilsiniz.
Karavanda Akü Tüketimini Hesaplamak


TESİSAT AKÜ KAPASİTESİ BELİRLEME

2-3-4 bölümünde akü kapasitesi belirlemesi yapılmıştır.
2 Kurulacak akü tesisat voltajı

3 Kurulacak akü tesisatının akü toplam akım kapasitesi

4 Kurulacak akü tesisatı toplam güç kapasitesi

KULLANILACAK GÜCE GÖRE TESİSAT KAPASİTESİ BELİRLEME

5-6-7-8-9 bölümünde tesisat kapasitesi ve tesisat güc belirlemesi yapılmıştır.
5.sütun Kurulacak tesisatta çekilecek en fazla akımı belirtir.
-Bu bölümde % 50 kapasite kullanımı dikkate alınmıştır.
-Kablo kesiti, devre kesici ve diğer malzemeler bu akım değerine göre seçildiği için buna göre tesisat yapılması gerekir.
-Bağlanabilecek en yüksek sigorta akımını belirlemeye yarar.
-Bu akımın üzerinde akım çekildiğinde sigorta tesisatı korumak için bağlantıyı keser.
6.sütun Kurulacak tesisatta aküleri % 50 (DOD) akım kapasite kullanılmasına göre hesaplanmış güç miktarı.
-NOT: 1/2 DOD veya Y 1/2 Deşarj akımında Akü ömrü yaklaşık yarıya düşer.
-Aküler derin döngü olsa bile %50 üzerinde deşarj önerilmemektedir.
-Topluma, derin döngü aküler dibine kadar kullanılabilir yanlış anlayış yerleştirilmiştir.
-Ne yazık ki Lityum ve LifePO4 pil bataryalar için de söylenir fakat bu da yanlıştır.
-Her yüksek DOD kullanımı, akü ve pil batarya ömürlerinin ne kadar düştüğü grafik eğrilerinde belirtilmektedir.

-Akü ömrü ve derin döngü aküler DOD ile ilgili yazımızı inceleyebilsiniz.>>>
Derin Döngü Akü Ne kadar Boşaltılabilir?

7.sütun Kurulacak tesisatta aküleri % 33,3 (1/3 DOD) akım kapasite kullanılmasına göre hesaplanmış güç miktarı.
– Bu orana göre kurulacak akü kapasitesi maliyeti yüksek olmaktadır.
NOT: Akü ömrü yaklaşık 1/3 düşer
8.sütun Kurulacak tesisatta aküleri % 66,66 (2/3 DOD) akım kapasite kullanılmasına göre hesaplanmış güç miktarı.
– Bu orana göre kurulacak akü kapasitesi maliyeti düşük olmaktadır.
NOT: Akü ömrü yaklaşık 2/3 düşer.

9.sütun Kurulacak tesisattan; akü taplam akım kapasitesinin 2/3 oranında çekilecek akım miktarı.
-Bu akım, tesisattan 2/3 oranına göre akım çekildiğinde;
– % 50 oranına göre kurulan tesisat akımının üzerinde olması nedeniyle tehlikelidir.
NOT: Akü ömrü yaklaşık 2/3 düşer

İNVERTER GÜCÜ BELİRLEME

10-11-12-13 bölümler İnverter Gücü belirleme
10.sütun Kurulacak tesisatta; 3.sırada belitilen akü taplam akım kapasitesinin
-1/3 oranında çekilecek akım miktarıdır.

11.sütun Kurulacak tesisatta; 3.sırada belitilen akü toplam akım kapasitesine göre;
-1/3 oranında çekilecek akım miktarına göre en yüksek inverterin gücü belirlenmiştir.

12-11-12-13 bölümler İnverter Gücü belirleme
10.sütun Kurulacak tesisatta; 3.sırada belitilen akü taplam akım kapasitesinin
-1/2 oranında çekilecek akım miktarıdır.
-Yüksek güç çekilmesi akü ömrünü düşürür.

13.sütun Kurulacak tesisatta; 3.sırada belitilen akü toplam akım kapasitesine göre;
-1/2 oranında çekilecek akım miktarına göre en yüksek inverterin gücü belirlenmiştir.
-Tesisat bu güce göre kurulduğu için bu gücün üzerinde inverter kullanılamaz.

NOT: Kurulacak tesisatta; 3.sırada belitilen akü toplam akım kapasitesine göre;
-2/3 ORANINDA DEŞARJ ORANINA GÖRE TESİSAT KURULMADIĞI İÇİN,
-BU ORANDA AKIM ÇEKİLEMEZ.
-SİGORTA 1/2 ORANINA GÖRE BELİRLENDİĞİ İÇİN SİGORTA ENERJİYİ KESER.
-SİGORTA KULLANILMAZ İSE 2/3 AKIM ORANI TESİSATA ZARAR VERİR.

DETERMINING BATTERY CAPACITY ACCORDING TO INVERTER POWER IN HOME SOLAR SYSTEM

SUMMARY INFORMATION
column 1
6000 VA (5000 WATT) Inverter will be used,
If 12v installation will be installed, 12v 1000 A battery capacity,
If 24v installation will be installed, 24v 500 A battery capacity,
If 48v installation will be installed, 48v 250 A battery capacity,
According to one of these installations can be created.

The inverter capacity has been determined according to the 1/2 usage of these installed battery installation capacities.
Installation can be installed according to 1/2 ratio.

INVERTER POWERS

In the 5th column, there are the installation currents to be established.
For the -12v 4800VA inverter, the current in this installation rises to 500 A.
-500 A installation can be installed, but the cost is high due to the high current.
-It is obligatory to install 24v 250 A instead of -12v installation.
For -6000VA (5000w) inverter, 24v 250 A or 48v 150 A installation can be installed.

1 Project code Line current.
-The largest load inverters in caravans and mobile vehicles.
-Inverters and, if any, medium power receivers should be calculated in the installations to be installed.
-According to the inverter power that can be installed, there are inverter powers in the installation to be installed as 12v, 24v and 48v.
Doing naming and calculations over power instead of current will eliminate confusion.
-While the current values change in the 3rd row, the power remains constant in the 4th row in inverters with the same power.
-Power (Watts) = Voltage (Volts) x Current (Amperes) calculation is made using the formula.
-Technical formula P=UxI
-Calculations to be made over a fixed value will be clearer and easier.
-This is inconvenient for full use of installed battery power and very high discharge battery health.
-The power capacity that can be used is calculated in the installation capacity section.
This is even more important in installations with a battery capacity above -400 A.
-Instead of high-current installations, the current should be kept low and the voltage should be increased.
-12v, 24v and 48v voltage installations even though the power is the same in the 4th row
In the –3rd row, the current values decrease at the same rate.
– Up to 400 Amps, equivalent to the battery capacity can be installed,
-For example, it is not appropriate to install an installation to draw 1000 A.
-The installations to be installed must be above the level to meet the power to be used.
– Battery capacities should be above 50% of the installation power for efficient operation of the installation.
Instead of installing a 100 A battery and a 100 A installation and drawing 100 A current;
Like -100 A battery 50A installation and 50 A draw.
-Like installing a 1000 A battery group and 300 A installation and drawing 300 A installation and 300 A.
-In this table, 50% rates are taken into consideration.

NOTE: How to measure 12v battery? It is recommended to read the text >>>
12 v AKÜ NEDİR, AKÜ ÖLÇÜMÜ NASIL YAPILIR ?

Why are batteries called Amps/hour? Recommended reading>>>
 Why Are Batteries Rated in Ah (Amp-hours)?

You can examine the calculation table for the calculation of the required power and battery capacity.
 Calculating Battery Consumption in Caravan


DETERMINING INSTALLATION BATTERY CAPACITY

In section 2-3-4, battery capacity determination is made.
2 Battery installation voltage to be installed

3 Battery total current capacity of the battery installation to be installed

4 Total power capacity of the battery installation to be installed

DETERMINING INSTALLATION CAPACITY ACCORDING TO THE POWER TO BE USED

In the 5-6-7-8-9 section, the installation capacity and installation power are determined.
The 5th column indicates the maximum current to be drawn in the installation to be installed.
-In this section, 50% capacity utilization is taken into account.
– Since the cable section, circuit breaker and other materials are selected according to this current value, installation should be done accordingly.
-It is used to determine the highest fuse current that can be connected.
-When a current is drawn above this current, the fuse cuts the connection to protect the installation.
6th column The amount of power calculated according to the 50% (DOD) current capacity of the batteries in the installation to be installed.
-NOTE: At 1/2 DOD or Y 1/2 Discharge current, the battery life is reduced by about half.
-Even if the batteries are deep cycle, it is not recommended to discharge above 50%.
-Social misconception has been placed in the deep cycle batteries.
-Unfortunately, it is also said for Lithium and LifePO4 batteries, but this is also wrong.
-Each high DOD usage, how much the battery and battery lifespan decrease is indicated in the graphic curves.

-You can review our article about battery life and deep cycle batteries DOD.>>>
How Much Can a Deep Cycle Battery Be Discharged?

7th column The amount of power calculated according to the 33.3% (1/3 DOD) current capacity of the batteries in the installation to be installed.
– According to this ratio, the cost of battery capacity to be installed is high.
NOTE: Battery life is reduced by about 1/3
8th column The amount of power calculated according to the use of 66.66% (2/3 DOD) current capacity of the batteries in the installation to be installed.
– According to this ratio, the cost of battery capacity to be installed is low.
NOTE: Battery life is reduced by about 2/3.

9th column From the installation to be installed; the amount of current to be drawn at the rate of 2/3 of the total current capacity of the battery.
-This current, when current is drawn from the installation according to 2/3 ratio;
– It is dangerous because it is above the installation current by 50%.
NOTE: Battery life is reduced by about 2/3

DETERMINING INVERTER POWER

Sections 10-11-12-13 Determining Inverter Power
10th column In the installation to be installed; The total current capacity of the battery specified in the 3rd row.
It is the amount of current to be drawn at the rate of -1/3.

11th column In the installation to be installed; According to the total current capacity of the battery mentioned in the 3rd row;
The power of the highest inverter was determined according to the amount of current to be drawn at the rate of -1/3.

Sections 12-11-12-13 Determining Inverter Power
10th column In the installation to be installed; The total current capacity of the battery specified in the 3rd row.
It is the amount of current to be drawn at the rate of -1/2.
-High power draw reduces battery life.

13th column In the installation to be installed; According to the total current capacity of the battery mentioned in the 3rd row;
The power of the highest inverter was determined according to the amount of current to be drawn at the rate of -1/2.
– Since the installation is installed according to this power, inverter cannot be used above this power.

NOTE: In the installation to be installed; According to the total current capacity of the battery mentioned in the 3rd row;
BECAUSE THE INSTALLATION IS NOT ESTABLISHED ACCORDING TO THE DISCHARGE RATE OF -2/3,
– CURRENT CANNOT BE TAKEN AT THIS RATE.
-Since FUSE IS DETERMINED ACCORDING TO 1/2 RATIO, FUSE CUT ENERGY.
-IF FUSE IS NOT USED, 2/3 CURRENT RATE WILL DAMAGE THE INSTALLATION.

5000w 6000w invertere kaç amper akü gerekir
How many amp battery is needed for 5000w 6000w inverter