Karavanda Elektrik Tüketimi Hesaplama / Calculating Battery Consumption in Caravan

Tablonun açıklamaları

Caravan energy consumption calculation-4

12v Tesisatlı devrelerde toplam güç hesaplamaları son satırda yer almaktadır.
220v tesisatlı devrede ise kayıp güçler dahil edilerek toplam enerji ihtiyacı hesaplanmıştır.
Alt kısımda ise 12v ve 24v akü tesisatına göre akü kapasiteleri hesaplanmıştır.
1/3 – 1/2 ve 2/3 oranlarında akü DOD değerlerine göre değerler hesaaplanmıştır.
Bu hesaplara göre akü kullanım süreleride ortaya konmuştur.
Bu konuda kişisel tercihler ön plana çıkmaktadır.

Karavan elektrik tüketim ve akü hesabı

Hesaplanan günlük tüketimin hesaplanması 12v tesisatta, inverter 24 saat yerine bilgisayar için 6 saat kullanımı varsayılmıştır.
220v buzdolabı kullanıldığında, inverter 24 saate göre hesaplama yapılmıştır.
*Standart tüketim ve ilave olarak Saç kurutma ile Çamaşır Makinası, Bulaşık makinası, Kahve makinası ve tost makinası kullanımı ile hesaplanan günlük tüketim 7670,66 watt.
Bu tüketim aylık tüketim miktarı 230 Kilowat tüketime eşittir.
Bu tüketim ortalama olarak standart bir konutun % 95 tüketimine yakın demektir.
*İnverter ve 220v AC buzdolabı enerji tüketiminde, güç faktörü kaynaklı enerji kayıpları ilave edilmesi gerekir.
Hesaplamalarda güç faktöründen kaynaklanan kayıplar tüketime ilave edilerek hesaplama yapılmıştır.
Hesaplamalar sonunda toplamda 964,66w günlük ilave çöpe giden tüketim oluşmaktadır.
Bu tüketim hiç işe yaramayan ancak devreden çekilen bir tüketimdir.
AC tarafında yapılan ölçümlerde bu tüketim aktif ölçü aletleri ile ölçümü yapılmamaktadır.
Örnek olarak aküden 100w enerji çekilse; İnverter ve buzdolabından yararlandığımız güç 70-80 watt seviyesine inecektir.
Bazı inverter markalarında 1250 VA 1000watt olarak adlandırılır.
Burada tam yükte 1250w enerji çekilirken, verimi gözardı edersek 1000w yararlı güç alınmış olur.
Akü tarafindan çekilen akım 1250w güç karşılığı akım, yararlandığımız 700-800w gücün karşılığı akımdır.
Verimi %93 olan bir inverterde bu rakam 930 watt seviyesine düşecektir.
Ac akımın en büyük dezavantajını bu kısım oluşturmaktadır.
*İnverterli 220v tesisatta kayıplar dahil toplam güç 7670,66 watt olurken aynı tesisat tüketimi ile
DC 12 veya 24v tesisatta 6952,23 watt olmaktadır. Arada 718,43w güç, 718,43/12= 59,86 A fazlalık oluşmaktadır.

Hesaplanan Akım değerleri

%50 akü kapasite tüketimine göre 59,86 A x 2 = 119,74 A lik ilave akü kapasitesine ihtiyaç var demektir.
Bu tesisatta gücü karşılamak için 220v kurulumda günlük 639,22 A akıma ihtiyaç varken,
12v Kurulu tesisatta 579,35 A akü kapasitesine ihtiyaç vardır.
Günlük bu tüketimleri karşılamak için;

Günlük akü akım İhtiyacı 2/3 kullanıma göre 220v tesisat için 1917,67 A, 12v tesisat için 1738,06 A,
Günlük akü akım İhtiyacı 1/2 kullanıma göre 220v tesisat için 1278,44 A, 12v tesisat için 1158,71 A,
Günlük akü akım İhtiyacı 1/3 kullanıma göre 220v tesisat için 958,83 A, 12v tesisat için 869,03 A,
kurulu akü kapasitesine ihtiyaç duyulan, hesaplanan günlük tüketimin hesaplanmasıdır.

 

Karavanda Akü Tüketimini Hesaplamak >>>

AKÜ KAPASİTESİ NEDİR ? >>>

Karavanda Kullanılan Halojen Free Kablolar, DİKKAT !!! >>>

 

 

Ürün katalog bilgilerini dikkate alınız
Bu Bilgi ve Planlar Mühendislik Kontrolü Şartı ile Kullanılabilir. Aksi taktirde Tüm Sorumluluk Bunları Kullanan Kişiye Aittir

Table descriptions

Caravan energy consumption calculation-6

Total power calculations for 12v installed circuits are in the last line.
In the 220v installed circuit, the total energy need is calculated by including the lost power.
At the bottom, battery capacities are calculated according to 12v and 24v battery installations.
Values are calculated according to battery DOD values at 1/3 – 1/2 and 2/3 ratios.
According to these calculations, the battery usage times are also revealed.
Personal preferences come to the fore in this regard.

Caravan electricity consumption and battery calculation

Calculation of the calculated daily consumption In 12v installation, it is assumed that the inverter will be used for 6 hours for the computer instead of 24 hours.
When 220v refrigerator is used, the inverter is calculated according to 24 hours.
*The daily consumption calculated with the standard consumption and additionally the use of a hair dryer, washing machine, dishwasher, coffee machine and toaster is 7670,66 watts.
This consumption is equal to 230 Kilowatt consumption per month.
This consumption is close to 95% consumption of a standard house on average.
*In the energy consumption of inverter and 220v AC refrigerator, energy losses due to power factor must be added.
In the calculations, the losses due to the power factor are added to the consumption and the calculation is made.
At the end of the calculations, a total of 964,66w daily additional waste consumption occurs.
This consumption is a consumption that does not work at all, but is withdrawn from the circuit.
In the measurements made on the AC side, this consumption is not measured with active measuring instruments.
For example, if 100w energy is drawn from the battery; The power we use from the inverter and refrigerator will decrease to 70-80 watts.
In some inverter brands, it is called 1250 VA 1000watt.
While 1250w energy is drawn at full load here, if we ignore the efficiency, 1000w useful power is taken.
The current drawn by the battery is 1250w power equivalent current, 700-800w power equivalent current we use.
In an inverter with an efficiency of 93%, this figure will decrease to 930 watts.
This part is the biggest disadvantage of ac current.
*Total power including losses in 220v installation with inverter is 7670.66 watts, with the same installation consumption
In DC 12 or 24v installation, it is 6952.23 watts. In between, 718,43w power, 718,43/12= 59,86 A excess occurs.

Calculated Current values

According to 50% battery capacity consumption, 59.86 A x 2 = 119.74 A additional battery capacity is needed.
In order to meet the power in this installation, a daily current of 639.22 A is needed in 220v installation,
A battery capacity of 579.35 A is needed in 12v installed installation.
To meet these daily consumptions;

Daily battery current requirement according to 2/3 usage, 1917.67 A for 220v installation, 1738.06 A for 12v installation,
Daily battery current requirement is 1278.44 A for 220v installation, 1158.71 A for 12v installation, according to 1/2 usage,
Daily battery current requirement is 958.83 A for 220v installation, 869.03 A for 12v installation, according to 1/3 usage,
It is the calculation of the calculated daily consumption required for the installed battery capacity.

 

Calculating Battery Consumption in Caravan >>>

WHAT IS BATTERY CAPACITY? >>>

Halogen Free Cables Used in Caravan, ATTENTION!!! >>>

 

Consider the product catalog information
This Information and Plans Can Be Used With Engineering Control Condition. Otherwise, all responsibility belongs to the person using them.

Tiny House elektrik tüketim hesaplanması
Tiny House electricity consumption calculation