Karavanda İnverterin 2 Ucunda Elektrik var Neden? / There is electricity at both ends of the inverter in the caravan. Why?

Karavan inverterde Nötr yok mu?

Karavanda İnverter kullanırken dikkat edilmesi gerekenler

İnverter kullanılan elektrik tesisatlarında en önemli nokta nötr ayağının olup olmadığıdır. Kontrol kalemi ile yapılan kontrollerde, kontrol kalemi L1 ve L2 uçlarında yanabilir. İnverterlerde bu durum normal karşılanmalıdır. L1 ve L2 uçlarının yeryüzü toprak alanı ile bir bağlantısı yoktur.
İkinci olarak ölçümün voltmetre ile yapılmasında da aynı sonuç çıkabilir. Bu sonuçlar dijital voltmetrelerde daha da öne çıkar. 2 telli Şehir şebekesinde bir uçta elektrik olması diğerinde olmamasını nedeni, Nötr olarak adlandırılan uçun yeryüzü toprağı ile bağlantılı olmasındandır. Nötr, toprak ile bağlantılı olmasından dolayı nötr olarak adlandırılır. İnverter uçları L1 ve L2 olarak adlandırılırken şehir şebekesi uçları L1 ve N olarak adlandırılır. “N” harfi bu ucun toprakla ilişkilendirildiği anlamına gelir. 
Netice olarak inverterlerde Nötr ayağı yoktur, L1, L2 ve Topraklama bağlantıları mevcuttur. Önemli olan inverter  L1 ve L2 ayağından birini toprağa kaçırmamaktır. Nötr uygulaması yapılması gerekli ise teknik destek alınmalıdır.
Elektrik tesisatlarında topraklama ayrı bir ayrı bir uzmanlık alanıdır.   
Bazı çok hassas işletme ve fabrikalar, hassasiyetleri gereği Nötr hatlı elektrik şebekeleri yoktur. Burada 220v kumanda gerilimleri farklı yöntemler ile karşılanır. İnverter tesisatları da bu uygulamalara benzemektedir.
Bu nedenle karavanlarda yapılan 220v tesisatlar, evde yapılan elektrik tesisatı ile aynı değildir. Ev tesisatı gibi yapılan karavan 220v tesisatlarının çalışıyor olması, tesisatın hatasız olduğu anlamına gelmemelidir. 

 

 

Lütfen cihaz katalog bilgilerini dikkate alınız.
Bu yazı teknik yorumdur. Pratik uygulamaya ölçü olamaz.

Things to consider when using an inverter in a caravan

The most important point in electrical installations using inverters is whether there is a neutral leg. During controls made with the control pen, the control pen may light up at the L1 and L2 terminals. This situation should be considered normal in inverters. L1 and L2 terminals have no connection with the earth’s ground area.
Secondly, the same result may be obtained when the measurement is made with a voltmeter. These results are even more prominent with digital voltmeters. The reason why there is electricity at one end of the 2-wire city network and not at the other is because the end called Neutral is connected to the earth’s ground. Neutral is called neutral because it is connected to earth. While the inverter terminals are called L1 and L2, the city grid terminals are called L1 and N. The letter “N” means that this lead is associated with ground.
As a result, inverters do not have a Neutral leg, they have L1, L2 and Grounding connections. The important thing is not to miss one of the inverter’s L1 and L2 legs to the ground. If neutral application is necessary, technical support should be obtained.
Grounding in electrical installations is a separate field of expertise.
Some very sensitive businesses and factories do not have neutral line electrical networks due to their sensitivity. Here, 220v control voltages are met by different methods. Inverter installations are also similar to these applications.
For this reason, 220v installations in caravans are not the same as the electrical installations at home. The fact that caravan 220v installations, which are made like home installations, are working does not mean that the installation is faultless.

Please take into account the device catalog information.
This article is technical commentary. It cannot be measured for practical application.

Karavanda İnverterin 2 Ucunda Elektrik var Neden?
There is electricity at both ends of the inverter in the caravan. Why?