Topraklama yapılmazsa ne olur ? / What happens if grounding is not done?

Buzdolabı ile kaçak akım rölesi ?

1- Tesisatta topraklama yok veya çok zayıf

Örnek ARIZA-   4

Buzdolabı gövdesine enerji kaçağı var

  • TOPRAKLAMA YOKSA Neler olabilir ?

 

Topraklama olmayan tesisatlar çok büyük tehlike oluşturur.

Topraklama olmayan tesisatlarda kaçak akım rölesi kullanılabilir anlayışı yanlıştır.

Kaçak akım rölesi akım sapması arar, Yani Kaçak akım rölesine giren 10 birim ise, dönen 10 birim olması esasına dayanır.

Örnek: Buzdolabında kaçak olduğunda topraklama yok, dokunan kimse yok sapma oluşmadığı için röle çalışmaz.

Buzdolabına dokunulduğunda örnek olarak 1 birim enerji toprağa akması sonucu, Röle dönüşüne 9 birim kalır ve röle çalışır.

Kaçak akım rölesi bu 1 birim nereye gitti bunun peşine düşer ve enerjiyi keser. ( 30mA 200milisaniye )

30 mA akımdan zarar gelmez anlayışı yanlıştır. 200 milisaniyelik süre çok önemlidir, süre uzarsa tehlike artar.

Bu işlem canlı üzerinden olmaması için topraklama olmazsa olmazdır.

Bu dokunma görevini Topraklama bağlantısı sağladığı için ÖNCE TOPRAKLAMA YAPILMASI  GEREKİR.

Kaçak akım röleleri ek önlem olarak tanımlanır. Ana unsur topraklamadır.

 

Topraklama Nedir, Nasıl Çalışır?
Karavan ve Solar Sistemde Kullanılan Sigortalar
Kaçak Akım Rölesi Seçerken Nelere Dikkat Edilmeli?

*Ürün katalog bilgilerini dikkate alınız
**Bu Bilgi ve Planlar Mühendislik Kontrolü Şartı ile Kullanılabilir. Aksi taktirde Tüm Sorumluluk Bunları Kullanan Kişiye Aittir

Residual current relay with refrigerator ?

1- There is no grounding in the installation or it is very weak

Example FAILURE- 4

There is an energy leak to the refrigerator body

      What can happen if there is NO GROUNDING?

 

Installations without grounding pose a great danger.

The understanding that a residual current relay can be used in installations without grounding is wrong.

Residual current relay seeks current deviation, that is, if there are 10 units entering the residual current relay, it is based on 10 units returning.

Example: When there is a leak in the refrigerator, there is no grounding, no one touches it, and the relay does not work because there is no deviation.

For example, when the refrigerator is touched, as a result of 1 unit of energy flowing to the ground, 9 units remain for the Relay return and the relay operates.

Residual current relay follows where this 1 unit went and cuts the energy. ( 30mA 200ms )

The understanding that there is no harm from 30 mA current is wrong. The 200 millisecond period is very important, the longer the time, the greater the danger.

Grounding is a must so that this process does not happen through live.

GROUNDING MUST BE MADE FIRST, as this touch task provides the Grounding connection.

Residual current relays are defined as an additional precaution. The main element is grounding.

 What is Grounding, How Does It Work?

 Fuses Used in Caravan and Solar System

What Should Be Considered While Choosing a Residual Current Relay?

*Please consider the product catalog information
**This Information and Plans Can Be Used With Engineering Control Condition. Otherwise, all responsibility belongs to the person using them.